Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenziHotărâri 2008

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA nr. 59

27.08.2008


Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului,
„Modernizare teren fotbal, localitatea Luncavita, comuna Luncavita, județul Tulcea”
precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările si completările, analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, precum si pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spaţiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare, luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunității, eligibilităţii si aprobării proiectelor, luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. HG 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenţii, luând act de referatul de aprobare al primarului Comunei Luncaviţa, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 4699./25.08.2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 700/25.08.2008, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările si completările
ulterioare, analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum si pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCAVIȚA
adoptă prezenta hotărâre

Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului
„Modernizare teren fotbal, localitatea Luncavita, comuna Luncavita, județul Tulcea”,
pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnicoeconomici, după cum urmează:
a) valoarea investiţiei: 1076.444 lei
b) suprafaţa totală construită 8.700 mp
Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului
prevăzut la art.1, precum si cheltuielile de întreţinere si exploatare pentru aceasta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local si/sau împrumuturi.
Art.3.- Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal
Al Comunei Luncaviţa , prevăzută în anexă.
Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI LUNCAVIŢA.
Publicat la 01 Aprilie 2009 | 3272 citiri
............
Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de UAT Luncavita © 2007-2020
Termeni de utilizare, Protectia datelor, Confidentialitate, Politica Cookies
Modifică de aici preferințele tale pentru utilizarea Cookie-urilor
Web design | Curs DPO | Kit GDPR